Unser aktueller Nachwuchs steht immer oben.

2015

 

Wurf V 3 - 16.02.2015
wurf_v3

Valenta vom Mühlberg

Coronet

slateblue-gold-weiß

GG: 83g

Valentia vom Mühlberg

Coronet

slateblue-gold-weiß

GG: 81g

Valentiano vom Mühlberg

Sheltie

slateblue-gold-weiß

GG: 83g

Valentina vom Mühlberg

Coronet

slateblue-gold-weiß

GG: 66g

 

 

Wurf U 3 - 25.01.2015
wurf_u3

Uljana vom Mühlberg

US-Teddy

schoko-buff-weiß

GG: 86g

Urano vom Mühlberg

US-Teddy

schoko-buff-weiß

GG: 78g

Uranus vom Mühlberg

US-Teddy

schoko-buff-weiß

GG: 79g

 

 

Wurf T 3 - 23.01.2015
wurf_t3

Tessy vom Mühlberg

US-Teddy

lilac-gold-weiß

GG: 85g

Takuma vom Mühlberg

US-Teddy

lilac-gold-weiß

GG: 93g

Taifun vom Mühlberg

US-Teddy

lilac-gold-weiß

GG: 100g

 

 

Wurf S 3 - 16.01.2015
wurf_s3

Sam vom Mühlberg

GH

lilac-gold-weiß

GG: 74g

Sammy vom Mühlberg

GH

lilac-gold-weiß

GG: 93g

Samu vom Mühlberg

GH

lilac-gold-weiß

GG: 88g

Samuel vom Mühlberg

GH

lilac-gold-weiß

GG: 94g

 

 

Wurf R 3 - 01.01.2015
wurf_r3

Rieka vom Mühlberg

US-Teddy

schoko-buff-weiß

GG: 85g

Rosalia vom Mühlberg

US-Teddy

schoko-buff-weiß

GG: 77g

Ruben vom Mühlberg

US-Teddy

schoko-buff-weiß

GG: 70g